LED驱动

型号 封装形式 供电电压(v) 端口耐压 led驱动电流 数据传输方式 通道数 应                              用
A512D3 SOT23-10 5-24V 24V 默认17mA(可调) DMX512 RGB 点光源,灯带
A512D4 SOT23-10 5-24V 24V 17mA DMX512 RGBW 点光源,灯带
A512B3 SOP-8 5-24V 24V 15mA DMX512 RGB 点光源,灯带
A512C0 SOP-8 5-24V 24V -- DMX512 -- 点光源,灯带
TC1903H SOP-8 5-24V 24V 12mA 单线归零码 RGB 点光源,灯带
R2811D SOP-8 3.5-5V 7V 12mA 单线归零码 RGB 点光源,灯带
R1903H SOT23-8 5-24V 24V 12mA 单线归零码 RGB 点光源,灯带
R2811T SOT23-8 3.5-5V 7V 12mA 单线归零码 RGB 点光源,灯带
FM2822 SOT23-10 3.5-5V 7V 12mA 单线归零码 RGB+RGB 点光源,灯带
R2812 DICE 3.5-5V 7V 12mA 单线归零码 GRB 点光源,灯带
SC6803Q ESOP-8 5-24V 12V 17mA I2C RGB 点光源,灯带
A1928 SOP-8 12V 12V 12mA 单线归零码 RGB 点光源,灯带
TC26803 SOT89-3 5-45V 45V 20-120mA 单色 灯带
FM811 SOT23-8/SOP8 4-6.8V 7V ≈120mA 单色 流星雨
SC80156 SOP-16 2.4-5V -- -- 单色 圣诞灯串